Søgebegreb

Generelle brugsbetingelser for Schaeffler-webstedet

1. Omfang

1.1
Enhver brug af de websider (Schaeffler-webstedet), der tilbydes af den Schaeffler Danmark ApS ("Schaeffler"), vil være underlagt nærværende Betingelser i det omfang, hvor brugen ikke på anden vis reguleres af betingelserne for Schaeffler-virksomheden i det pågældende land. Ved påbegyndt brug accepterer brugeren samtidig, at nærværende Brugsbetingelser i den aktuelle version er gældende.

1.2
Disse Generelle brugsbetingelser kan til enhver tid suppleres, ændres eller udskiftes.

2. Indholdet af Schaeffler-webstedet

Schaeffler har på deres websted lagt ikke-bindende informationer samt relateret dokumentation og software, der kan åbnes eller downloades. Placering af sådant materiale vil ikke medføre nogen former for forpligtelse eller garantier for fuldstændighed. Schaeffler kan til enhver tid blokere Schaeffler-webstedet helt eller delvist eller ændre indholdet uden forudgående varsel. Schaeffler påtager sig intet ansvar for eventuelle afbrydelser eller forstyrrelser på Schaeffler-webstedet.

3. Brugsret

3.1
Brugen af de informationer og den software og dokumentation, der er tilgængelig på Schaeffler-webstedet, er underlagt nærværende Betingelser. Hvis oplysninger, software eller dokumentation opdateres, vil de være underlagt de gældende licensbetingelser, der allerede er aftalt med Schaeffler. Enhver licensbetingelse, der aftales separat, vil have forrang over nærværende Betingelser.

3.2
Schaeffler giver brugeren en ikke-eksklusiv ret, der ikke kan overdrages, tildeles eller gives i underlicens, til at bruge de informationer og den software og dokumentation, der er tilgængelig på Schaeffler-webstedet, i det omfang, det er aftalt mellem parterne, eller, hvis der ikke findes en aftale på det pågældende tidspunkt, i overensstemmelse med det formål, det var tiltænkt af Schaeffler.

3.3
Software er kun tilgængelig i en maskinlæsbar form uden beregning. Der foreligger ingen rettigheder til frigivelse af kildekode. I tilfælde, hvor licensbetingelserne for open source-software har prioritet over nærværende Betingelser og kræver, at Schaeffler gør kildekoden tilgængelig, skal denne kildekode gøres tilgængelig mod dækning af omkostningerne.

3.4
Medmindre det modsatte reguleres af ufravigelige bestemmelser, må brugeren ikke ændre, foretage reverse engineering, udvikle eller tilbageoversætte softwaren eller dokumentationen til denne eller fjerne dele heraf.

3.5
Informationer, software og dokumentation er beskyttet af gældende love om ophavsret samt øvrige gældende love i forbindelse med immaterialret. Brugeren skal overholde sådanne love, og i særdeleshed må ingen alfanumeriske identifikatorer, mærker eller angivelse af ophavsrettigheder fjernes fra informationerne, softwaren eller dokumentationen eller fra dele deraf.

3.6
Bestemmelser i gældende lov om ophavsret vedrørende beskyttelse af en given software påvirkes ikke på anden vis heraf.

4. Immaterielle rettigheder

4.1
Uanset de bestemte krav i afsnit 4 i nærværende Brugsbetingelser, må ingen informationer, varemærkenavne eller øvrigt indhold på Schaeffler-webstedet ændres, kopieres, reproduceres, sælges, udlejes, anvendes, suppleres eller anvendes på anden vis uden forudgående skriftlig tilladelse fra Schaeffler.

4.2
Bortset fra brugsret og øvrige rettigheder, der udtrykkeligt gives i nærværende dokument, har brugeren ingen øvrige rettigheder af nogen art, i særdeleshed hvad angår virksomhedsnavnet eller industrielle ejendomsrettigheder, såsom patenter, brugsmodeller eller varemærker, ej heller skal Schaeffler være underlagt nogen form for tilsvarende forpligtelse til at give sådanne rettigheder.

5. Registrering og brug af beskyttede sider

5.1
Visse sider på Schaeffler-webstedet er beskyttet med adgangskode. Adgang til disse sider er af sikkerhedsmæssige grunde i forbindelse med transaktioner kun muligt for registrerede brugere. Brugeren har ikke ret til at blive registreret hos Schaeffler. I særdeleshed forbeholder Schaeffler sig retten til at ændre adgangen for websider fra frie til registreringsafhængige. Schaeffler kan til enhver tid tilbagekalde en ret til adgang ved at blokere for adgangsdata uden at give grund herfor, i særdeleshed i tilfælde, hvor brugeren:

 • har angivet falske oplysninger i forbindelse med registreringen;
 • har overtrådt Brugsbetingelserne eller sin diligenspligt i forbindelse med behandlingen af adgangsdata;
 • har overtrådt gældende love ved at tilgå eller anvende Schaeffler-webstedet; eller
 • har været inaktiv bruger af Schaeffler-webstedet i en periode på mindst 24 måneder.

5.2
Såfremt registrering er tilladt, skal brugeren levere nøjagtige og korrekte oplysninger og skal give Schaeffler besked med det samme, hvis disse ændres.

5.3
Efter registrering modtager brugeren et brugernavn og en adgangskode (brugerdata). Første gang, brugeren besøger webstedet, skal han/hun ændre den adgangskode, der blev leveret af Schaeffler, til en sikker adgangskode. Brugerdataene giver brugeren mulighed for at få adgang til brugerens egne data, ændre disse data og, om nødvendigt, udvide eller tilbagekalde aftaler om databehandling.

5.4
Brugeren skal sikre, at dennes brugerdata ikke er tilgængelige for tredjeparter og er ansvarlig for alle bestillinger og andre aktiviteter, der foretages under disse brugerdata. Efter hver brugssession skal det adgangskodebeskyttede område forlades. I det omfang brugeren bliver opmærksom på, at en tredjepart misbruger brugerdata, skal brugeren med det samme give skriftlig meddelelse om dette til Schaeffler og, hvis muligt, tillige forud via e-mailkommunikation. Efter modtagelse af en sådan meddelelse vil Schaeffler blokere for adgangen til det adgangsbeskyttede område for de pågældende brugerdata. En sådan blokering kan kun ophæves ved, at brugeren sender en særlig anmodning til Schaeffler eller efter en ny registrering.

5.5
Brugeren kan når som helst ved skriftlig henvendelse forlange, at en registrering slettes, i det omfang denne sletning ikke forhindres af en behandling af aktuelle kontraktmæssige forhold. I dette tilfælde vil Schaeffler slette alle brugerdata og andre øvrige personlige data for brugeren, så snart der ikke længere er brug for dem.

6. Henvisninger og links

Schaeffler-webstedet kan indeholde henvisninger og links (hyperlinks) til tredjepartswebsteder. Schaeffler påtager sig intet ansvar for indholdet af sådanne websteder, ej heller gør Schaeffler indholdet af sådanne websteder deres eget, da Schaeffler ikke kan kontrollere oplysninger, der har forbindelse til et tredjepartslink, og ikke vil være ansvarlig for indhold og oplysninger indeholdt deri. Enhver brug af linkforbundne websteder sker på brugerens egen risiko.

7. Undtagelse fra mangelsansvar i forbindelse med adkomst og kvalitet, virus

7.1
I det omfang informationer, software eller dokumentation gøres tilgængelig uden omkostninger, fraskrives ethvert ansvar hermed for mangler i forbindelse med adkomst eller mangler i forbindelse med kvaliteten af informationerne, softwaren og dokumentationen, og i særdeleshed for korrekthed, fejlfrihed og fravær af ejendomsrettigheder eller ophavsrettigheder for tredjeparter, fuldstændighed og/eller brugbarhed, dog undtaget tilfælde af forsætlighed eller skadehensigt. SCHAEFFLER FRASKRIVER SIG HERMED ETHVERT ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, LOVREGULERET ELLER PÅ ANDEN VIS, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

7.2
De informationer, der findes på Schaeffler-webstedet, kan inkludere specifikationer eller generelle beskrivelser af de tekniske muligheder for produkterne, hvilket i enkelte tilfælde (f.eks. på grund af ændringer af produkter) ikke altid vil være tilgængelige. De påkrævede ydelsesspecifikationer for produkterne bør derfor i hvert tilfælde aftales inden køb.

7.3
Schaefflers ansvar for mangler i forbindelse med kvalitet eller adkomst fastlægges af bestemmelserne i afsnit 7.1 og 7.2 i nærværende Betingelser. Ceteris paribus, Schaeffler fraskriver sig ethvert erstatningsansvar, medmindre (i) ufravigelig lovgivning (f.eks. produktansvarsloven) kræver det, (ii) som resultat af produktansvarsloven, (iii) som resultat af et forsætlig handling eller grov uagtsomhed, (iv) som resultat af død eller personskade, (v) som resultat af accept af garanti vedrørende kvaliteten, (vi) som resultat af, at en mangel i ond hensigt er blevet holdt skjult, eller (vii) på grund af væsentlig misligholdelse af kontrakten. Skadeserstatning ved væsentlig misligholdelse af kontrakten er dog begrænset til typiske, påregnelige skader, i det omfang der ikke har været tale om forsætlige handlinger eller grov uagtsomhed.

7.4
Schaeffler vil stræbe efter at holde Schaeffler-webstedet fri for alle former for virus, men Schaeffler kan ikke garantere et virusfrit miljø. Før brugeren downloader nogen former for information, software eller dokumentation, skal brugeren, for dennes egen sikkerheds skyld samt for at forhindre, at der spredes virus til Schaeffler-webstedet, benytte sig af passende sikkerhedsmæssige forholdsregler samt virusscannere. Du er ansvarlig for at implementere tilstrækkelige procedurer og kontrolpunkter til at opfylde dine individuelle behov for virusbeskyttelse og nøjagtigheden af ind- og udgående data samt for at bevare et middel uden for vores websted til eventuel rekonstruktion af mistede data.

7.5
Vending af bevisbyrden antages ikke ved ovenstående bestemmelser.

8. Forpligtelser ved brug

8.1
I forhold til Schaeffler-webstedet må brugeren ikke:

 • forvolde skade på andre personer, i særdeles børn og unge, eller overtræde deres ret til privatliv;
 • handle i modstrid med god moral ved brugsmetoden;
 • overtræde industrielle ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder eller øvrige ejendomsrettigheder;
 • transmittere nogen former for virus eller såkaldte "trojanske heste" eller anden programmering, der kunne forårsage skade på software;
 • levere, gemme eller sende hyperlinks eller indhold, hvor det ikke er tilladt, i særdeles hvis sådanne hyperlinks eller sådant indhold bryder en hemmeligholdelses- eller tavshedspligt eller er i modstrid med loven; eller
 • distribuere reklamemails eller uanmodede e-mails (såkaldt "spam") eller irrelevante advarsler vedrørende virus, malware eller lignende, eller opfordre andre til at deltage i alle former for spil, kædebreve, pyramidespil eller lignende handlinger.
 • udvise andre former for adfærd, der begrænser eller hæmmer andres brug eller glæde af webstedet, eller som, efter Schaefflers mening, kan skade Schaeffler eller brugerne af webstedet eller udsætte dem for ulemper.
 • bruge webstedet på en måde, der kunne ubrugeliggøre, overbelaste, beskadige eller forringe webstedet eller forstyrre andre parters brug af webstedet, herunder deres mulighed for at benytte realtidsaktiviteter via webstedet.

8.2
Schaeffler kan når som helst blokere adgangen til Schaeffler-webstedet, i særdeleshed hvis brugeren misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende Betingelser.

9. Eksportkrav

Overførsel af informationer, software og dokumentation kan være underlagt relevante juridiske bestemmelser for eksportkontrol, i særdeleshed, men ikke begrænset til EU-lovgivning eller lovgivning i EU-medlemslande eller USA, på grund af type, anvendelsesformål eller slutbrug. Brugeren bekræfter, at han/hun til enhver tid vil overholde gældende bestemmelser i eksportkontrollovningen.

10. Beskyttelse af personlige data

Schaeffler vil ved indsamling, brug og behandling af brugerens personlige data overholde de gældende regler for databeskyttelse. Disse kan ses på Schaeffler-webstedet.

11. Tillægsaftaler, jurisdiktion, lovvalg

11.1
Enhver tillægsaftale til nærværende Brugsbetingelser, herunder ændringer af denne bestemmelse, skal være udarbejdet skriftligt.

11.2
Jurisdiktionsområdet er det registrerede hjemsted for den Schaeffler Danmark ApS.

11.3
De enkelte sider på Schaeffler-webstedet drives af Schaeffler, der også er ansvarlig for siderne. Disse sider overholder kravene i det specifikke land, hvor den Schaeffler Danmark ApS har registreret hjemsted. Schaeffler påtager sig intet ansvar i tilfælde af, at informationer, software og/eller dokumentation på Schaeffler-webstedet kaldes eller downloades uden for det respektive land. Hvis brugere fra lande uden for det respektive land benytter Schaeffler-webstedet, er de selv ansvarlige for overholdelsen af de gældende regler for det pågældende land. Adgang til informationer, software og/eller dokumentation på Schaeffler-webstedet i lande, hvor denne adgang ikke er lovlig, er ikke tilladt. I sådanne tilfælde, og hvis brugeren ønsker at kontakte Schaeffler i erhvervsøjemed, bør brugeren kontakte en Schaeffler-repræsentant i det pågældende land.

11.4
Nærværende Betingelser samt brugen af dette websted er underlagt lovgivningen for hjemstedet for den Schaeffler Danmark ApS.

Hos Schaeffler anvender vi cookies for at gøre vores website mere brugervenlig for dig. Ved at bruge websitet, accepterer du brugen af cookies. Yderligere oplysninger

Accepter