Generelle betingelser for brug af Schaeffler websitet

Generelle betingelser for brug af Schaeffler Danmark ApS’ hjemmeside

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE

1.1 Ved at benytte hjemmesiden www.schaeffler.dk (herefter benævnt ”hjemmesiden”) accepterer brugeren disse betingelser. Brugeren opfordres til at gennemlæse betingelserne.

1.2 Disse betingelser for brug af hjemmesiden kan i enkelte tilfælde erstattes, ændres eller udvides med yderligere betingelser, f.eks. i forbindelse med køb eller salg af produkter og/eller serviceydelser.

2. HJEMMESIDENS INDHOLD

På hjemmesiden stiller Schaeffler Danmark ApS som en service uforbindende oplysninger, software og dokumentation til rådighed for brugeren, med mulighed for at downloade dette. Schaeffler Danmark ApS er når som helst berettiget til helt eller delvis og uden varsel at lukke hjemmesiden eller at fjerne eller ændre indholdet. På grund af Internettets og computersystemernes beskaffenhed påtager Schaeffler Danmark ApS sig ingen garanti for, at hjemmesiden altid er tilgængelig.

3. BRUGSRETTIGHEDER

3.1 Brug af oplysninger, software og dokumentation, som stilles til rådighed på hjemmesiden, er underlagt disse betingelser. Specielt aftalte licensbetingelser har forrang frem for disse betingelser.

3.2 Schaeffler Danmark ApS giver brugeren en ikke-eksklusiv og uoverdragelig ret til at gøre brug af oplysninger, software og dokumentation på hjemmesiden i det omfang, dette er aftalt eller, såfremt ingen aftale foreligger, i henhold til Schaeffler Danmark ApS’ formål med at stille disse til rådighed.

3.3 Software stilles kun gratis til rådighed i maskinlæsbar form. Der kan ikke gøres krav på udlevering af kildekoder. Undtaget herfra er kildekoder til Open Source Software, hvis licensbetingelser giver ret til udlevering af kildekoder og som ved videregivelse af Open Source Software har forrang over disse betingelser. I dette tilfælde vil Schaeffler Danmark ApS stille kildekoden til rådighed mod betaling.

3.4 Oplysninger, software eller dokumentation må af brugeren ikke på noget tidspunkt sælges, udlejes eller på anden måde videregives til tredjemand.

4. IMMATERIEL EJENDOMSRET

4.1 Hjemmesidens form og indhold er ophavsretligt beskyttet og må ikke anvendes uden samtykke fra Schaeffler Danmark ApS. Der må ikke linkes dybt til hjemmesiden eller ske framing, in-lining eller lignende udnyttelse af hjemmesiden uden samtykke fra Schaeffler Danmark ApS. Brugeren må ikke fjerne mærker og ophavsretsanmærkninger hverken fra oplysninger, software eller dokumentation eller fra kopier af disse.

4.2 INA og FAG er beskyttede varemærker, som tilhører Schaeffler KG. Varemærkerne må ikke benyttes uden samtykke fra indehaveren.

4.3 Bortset fra de heri udtrykkeligt indrømmede brugsrettigheder har brugeren ingen yderligere rettigheder til hjemmesidens indhold af nogen som helst art, specielt ikke til firmanavne og industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder såsom patenter, brugsmodeller og designs.

5. HENVISNINGER OG LINKS

Hjemmesiden kan indeholde henvisninger og links (hyperlinks) til andre udbyderes websider. Schaeffler Danmark ApS kontrollerer ikke de oplysninger, der er linket til, og er ikke ansvarlig for indhold og oplysninger på de pågældende websider. Brugen af sådanne websider sker på brugerens egen risiko.

6. ANSVARSFRIHED FOR MANGLER OG VIRUS

6.1 Såfremt oplysninger, software eller dokumentation stilles gratis til rådighed, påtager Schaeffler Danmark ApS sig intet ansvar for eventuelle mangler i forbindelse med oplysninger, software og dokumentation, specielt med hensyn til disses korrekthed, fejlfrihed, frihed for tredjemands rettigheder, fuldstændighed og/eller anvendelighed.

6.2 Oplysningerne på hjemmesiden kan indeholde specifikationer eller almene beskrivelser af produkters tekniske egenskaber, som i enkelte tilfælde (f.eks. ved produktændringer) ikke nødvendigvis forefindes. De ønskede egenskaber for produkterne skal derfor i hvert enkelt tilfælde aftales ved køb. Oplysningerne på hjemmesiden udgør ingen tilsikring af bestemte egenskaber.

6.3 Schaeffler Danmark ApS’ ansvar for mangler følger bestemmelserne i pkt. ‎6.1 og ‎6.2 i disse betingelser. Derudover er Schaeffler Danmark ApS fritaget for ethvert ansvar, medmindre et sådant følger ufravigeligt af gældende lovgivning.

6.4 Schaeffler Danmark ApS bestræber sig på at holde hjemmesiden fri for virus. Schaeffler Danmark ApS kan dog ikke give nogen garanti herfor. Før download af oplysninger, software og dokumentation er brugeren forpligtet til at sørge for passende sikkerhedsforanstaltninger og scanning for virus, dels for at beskytte sig selv og dels for at forhindre virus på hjemmesiden.

7. BRUGERFORPLIGTELSER

7.1 Ved benyttelse af hjemmesiden må brugeren ikke

 • tilføje personer, især mindreårige, skade eller krænke deres personlige rettigheder,
 • handle i strid med god moral,
 • krænke industrielle eller kommercielle rettigheder eller ophavsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder,
 • overføre indhold med virus, såkaldte trojanske heste, eller andre former for programmering, som kan beskadige softwaren,
 • overføre, gemme eller sende hyperlinks eller indhold, som vedkommende ikke har ret til, især hvis disse hyperlinks eller indhold krænker hemmeligholdelsesforpligtelser eller er retsstridige, eller
 • sprede reklame eller uopfordrede e-mails (såkaldt "spam") eller urigtige advarsler mod virus, fejlfunktioner og lign., eller opfordre til deltagelse i lotterier, pyramidespil, kædebreve, og lignende aktioner.

7.2 Schaeffler Danmark ApS kan når som helst spærre adgangen til hjemmesiden, specielt hvis brugeren misligholder sine forpligtelser i henhold til disse betingelser.

8. BESTEMMELSER VEDRØRENDE EKSPORT

8.1 Eksport af bestemte oplysninger, software og dokumentation kan kræve godkendelse, f.eks. på grund af anvendelsesformål eller endelig destination. Brugere skal nøje overholde de for oplysningerne, softwaren og dokumentationen gældende eksportbestemmelser, herunder særligt relevante EU- eller EU-medlemsstatsbestemmelser. Hvor det er nødvendigt, mærker Schaeffler Danmark ApS oplysninger, software og dokumentation med hensyn til krav om godkendelse efter danske og EU-eksportlister samt US-Commerce Control List.

8.2 Brugeren skal især kontrollere og sikre sig, at

 • den til rådighed stillede information, software og dokumentation ikke er bestemt for oprustnings-, atom- eller våbentekniske formål,
 • der ikke leveres varer, software eller teknologi af US-oprindelse til foretagender og personer, som er opført i US Denied Persons List (DPL),
 • der ikke uden tilladelse sker levering af produkter med US-oprindelsescertifikat til foretagender og personer, som er opført i US-Warning List, US-Entity List eller US Specially Designated Nationals List,
 • der ikke sker levering til foretagender og personer, som er opført på listerne Specially Designated Terrorists, Foreign Terrorist Organizations, Specially Designated Global Terrorists eller EU's terroristliste.
 • der ikke sker levering til militære enheder, og
 • tidlige varslinger fra relevante danske myndigheder iagttages.

Benyttelse af oplysninger, software og dokumentation på hjemmesiden er kun tilladt, såfremt ovennævnte krav til kontrol og sikring er opfyldt.

8.3 Schaeffler Danmark ApS kan efter ønske give brugeren oplysning om de pågældende instanser for indhentelse af yderligere information.

9. BEHANDLING OG BESKYTTELSE AF PERSONLIGE DATA

Ved indhentning, brug og behandling af brugernes personlige data iagttager Schaeffler Danmark ApS reglerne i persondataloven og de dertil knyttede administrative forskrifter.

Schaeffler Danmark ApS’ politik for beskyttelse af persondata kan ses på hjemmesiden [LINK].

10. TILLÆGSAFTALER, VÆRNETING OG LOVVALG

10.1 Tillægsaftaler til disse brugerbetingelser skal indgås skriftligt.

10.2 Eventuelle tvister vedrørende indholdet eller brugen af hjemmesiden er underlagt dansk ret. Tvister skal afgøres ved Retten i [Aarhus] som rette værneting. Uanset ovenstående kan Schaeffler Danmark ApS dog altid vælge at sagsøge bruger ved brugerens hjemting.

10.3 Schaeffler Danmark ApS er ansvarlig for og vedligeholder de enkelte sider på hjemmesiden. Siderne tager hensyn til kravene i Danmark. Schaeffler Danmark ApS har intet ansvar for, at oplysninger, software og/eller dokumentation på hjemmesiden også kan indhentes eller downloades fra steder uden for Danmark. Såfremt brugere fra steder uden for Danmark søger oplysninger fra hjemmesiden, er de udelukkende selv ansvarlige for overholdelse af de relevante lovbestemmelser i det pågældende land. Adgang til oplysninger, software og/eller dokumentation på hjemmesiden er ikke tilladt fra lande, hvor sådan adgang er lovstridig. I så fald, og såfremt brugeren vil indgå et forretningssamarbejde med Schaeffler KG, bør brugeren tage kontakt med Schaeffler KG’s repræsentant i det pågældende land.

 

Hos Schaeffler anvender vi cookies for at gøre vores website mere brugervenlig for dig. Ved at bruge websitet, accepterer du brugen af cookies.Yderligere oplysninger

Accept